Издания

Издания

АВМБ издава и поддържа следните издания:

Bulgaria Medievalis

Бюлетин на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България