За Асоциацията

За Асоциацията

АСОЦИАЦИЯ НА ВИЗАНТИНИСТИТЕ И МЕДИЕВИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Това доброволно научно сдружение на археолози, историци, филолози, искуствоведи и музиковеди, занимаващи се с проблеми на средновековната история и култура (ІV–ХV в.), е тясно свързано със съществуването на Международната асоциация за византийски изследвания. Генетически то се изгражда на основата на Националната българска комисия към тази международна асоциация.

През 1990 г. в 272 аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски” при честване на 90-годишнината на член-кореспондент проф. Веселин Бешевлиев (1990–1992) се учредява Клуб на византинистите и медиевистите. След известно прекъсване през 1997 г. неговата дейност е възобновена. Дейността му е свързана в главна степен с организирането и провеждането на научни конференции и симпозиуми и издаването на докладите от тях, а именно: Bulgaria Pontica medii aevi (Черноморска България през Средновековието) и Светогорска обител Зограф. През 2003 г. Клубът и Националната комисия се преобразуват в Асоциация на  византинистите и медиевистите в България, регистрирана в съда със собствен устав и ръководство в състав: почетен председател – проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова, председател – акад. Васил Гюзелев, подпредседатели – член-кореспондент проф. Аксиния Джурова и проф. д-р Георги Бакалов, главен секретар – проф. д-р на историческите науки Христо Матанов и касиер – доц. д-р Милияна Каймакамова. Асоциацията и нейното ръководство имат основна роля за организацията и провеждането в София от 22 до 27 август 2011 г. на ХХІІ Международен конгрес за византийски изследвония.

Основно издание на Асоциацията е ежегодникът Bulgaria mediaevalis с издатели Васил Гюзелев, Василка Тъпкова-Заимова и д-р Кирил Ненов и международен борд в състав: Мишел Балар – Париж, Лаура Балето – Генуа, Евангелос Хрисос – Атина, Сергей П. Карпов – Москва, Йоханес Кодер – Виена, Петер Шрайнер – Мюнхен и Димитър Ангелов – Харвард. От 2010 г. досега са излезли седем тома от изданието. Издадени са и редица други сборници с изследвания, посветени на членове на Асоциацията, годишнини и от проведени научни конференции.

От 2015 г. е учредена Лектория за средновековна история и култура, която ежемесечно от членове на Асоциацията и чуждестранни учени се изнасят доклади. Интересът към лекторията е изключително голям и и тя се посещава както от специалисти, така и от студенти и граждани.

По списъчен състав Асоциацията на византинистите и медиевистите в България наброява 132 членове, по-голямата част от които е от София, а също така и от университетските центрове Велико Търново, Варна, Шумен, Пловдив и Благоевград. Издръжката на дейността и на изданията е върху основата на членски внос, дарения и участие в проекти и конкурси. В зависимост от своите финансови възможности Асоциацията подпомага своите членове в участието им във византоложки конгреси и други мероприятия.