Лектория

Лектория

Лекции и представяния на нови книги

пред Асоциацията на византинистите и медиевистите в България

 

(27.03.2012) – Отчет за провеждането на ХХІІ Международен конгрес за византийски изследвания – докладват акад. В. Гюзелев и член кор. А. Джурова; Представяне на годишника „Bulgaria mediaevalis”, Т. І и ІІ от редколегията.

 

(20.05.2014) – Отчет за дейността на Асоциацията през 2013 г. – докладва акад. Васил Гюзелев; Информация за предстоящия ХХІІІ Международен конгрес за византийски изследвания в Белград през 2016 г. – докладва чл.-кор. Аксиния Джурова; Финансов отчет за 2013 г. – докладва проф. Милияна Каймакамова; Представяне на книгата на Елена Костова “Medieval Melnik: from the End of the 12th to the End of the 14th Century” – от проф. Илия Илиев; Коктейл.

 

(21.11.2014) – Представянето на сборника „Realia Byzantino – Balcanica” в чест на 60-годишнината на проф. дин Христо Матанов, както и на новата му книга „В търсене на средновековното време”. С., ИК „Гутенберг”, 2014.

(01.12.2014)Учредяване на лекторията „Средновековна България – история, култура, паметници”, организирана от АВМБ (декември – юни 2015 г.) – акад. Гюзелев разказа за „Ролята на АВМБ при отбелязване 1000 години от смъртта на цар Самуил”.

 

Проф. дин Василка Тъпкова-Заимова (21.01.2015) – „Св. Димитър Солунски в българската и балканската агиографска традиция“.

Чл.-кор. проф. Аксиния Джурова (20.02.2015) – „Блясъкът на Византия. Към въпроса за украсата  на гръцките литургични ръкописи от поствизантийския период и ролята на Лука от Кипър”.

 

Проф. дин Христо Матанов (20.03.2015) –  „Преход от византийско-балканско към османско Средновековие”.

(22.05.2015) Представяне на книгата на проф. дин Кирил Павликянов „Средновековните гръцки и български документи на Светогорския манастир „Зограф“ – от акад. Васил Гюзелев.

 

(29.05.2015) – Лекция на проф. д-р Милияна Каймакамова на тема: „Интересите на цар Иван Александър към историята”.

(26.06.2015) – Лекция на проф. дфн Вася Велинова на тема: „Историческата палея  в препис от XIV в. в НБКМ“.

Проф. дин Ани Данчева-Василева (23.10.2015) – „Имената на София през вековете“

Проф. дин Иван Тютюнджиев (27.11.2015) – „Църковни промени в църковната уредба на българските земи  след османското завоевание“

Проф. дин Илия Илиев (18.12.2015) – „Св. Наум  Мизийско-Охридски“.

Проф. Трендафил Кръстанов (29.01.2016) –  „Апостолски диоцез на св. Методий – епископ Панонски, архиепископ Моравски в Илирик и на св. Климент – епископ Велички“.

 

 (26.02.2016) – Лекция на доц. дин Павел Павлович на тема: „Методологични подходи към реконструкцията на преданията за ранния ислям“

(25.03.2016) – Лекция на доц. д-р Димитър Атанасов на тема: „Цар Самуил и Разметаница – легенди и действителност“; Представяне на Bulgaria Mediaevalis, т. VI в чест на проф. Илия Г. Илиев – от акад. Васил Гюзелев; Представяне книгата на доц. Ангел Николов „Между Рим и Константинопол“ – от доц. Георги Николов.

 (24.04.2016) – Представяне на книгата „Средновековният човек и неговият свят“–  сборник с изследвания в чест на 70-годишнината  на проф. дин Казимир Попконстантинов –  от акад. Васил Гюзелев; Представяне на книгата „Епохата на българския цар Самуил. Език и писменост“ с автори К. Попконстантинов и  А.М. Тотоманова –  от проф. Анисава Милтенова; Скромен коктейл.

 

Проф. Анисава Милтенова (27.05.2016) – „Апокрифната книжнина: нови открития“.

Проф. дин Цветелин Степанов (24.06.2016) – „Религии на (пра)българите: историографски ракурси, 1980-2016“.

Д-р Алексадър Узелац (31.10.2016) – „Златната орда и българите XIII-XV в.“

Доц. Иво Топалилов (02.12.2016) – „Християнизацията на Филипопол, IV-VI век“.

Проф. Димитър Ангелов (12.01.2017)  – Младши (Harvard University – USA) – Теодор II Ласкарис – философ и мислител между Средновековния Изток и Запад“.

Доц. д-р Тома Томов (24.02.2017) – „Св. София“ в Константинопол и графитите в нея“.

Чл.-кор. проф. дин Светлана Куюмджиева (31.03.2017) – „Българските песнопения в музикалните ръкописи (XIV-XVIII в.)“. Представяне на новата книга напроф. Ростислав Станков «Древнеболгарские переводные тексты и проблема лексических моравизмов», С. 2016.

Д-р Симеон Хинковски (28.04.2017) – „Робството в Генуезката република и българи-роби през ХIV-XV век в Генуа и колониите“. (Представяне на сборника „Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов“ от доц. д-р Георги Н. Николов)

19.05.2017 – Представяне на сборника в чест на проф. дфн Анисава Милтенова „Vis et Sapientia: studia in honorem Anisavae Miltenova” – от проф. дфн Марияна Цибранска.